Informacja dla osób zgłaszających się w procesie rekrutacji pracowników

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszające się w procesie rekrutacji pracowników

 

Spółka Ritpol Spyrzyński spółka jawnainformuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jestRitpol Spyrzyński spółka jawna z siedzibą 42 – 512 Psary ul. Kamienna 1K,

• podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowiart. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,

• celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,

• dane będą przechowywane nie dłużej, niż do czasu wycofania zgody,

• ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,

• wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

• ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

@RITPOL Spyrzyński Sp. jawna.