Informacja dla dostawców

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Ritpol Spyrzyński spółka jawna produkty lub usługi

 

Spółka Ritpol Spyrzyński spółka jawnainformuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jestspółka Ritpol Spyrzyński spółka jawna
z siedzibą 42 – 512 Psary ul. Kamienna 1K,

• Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które podał Pani/Pan według własnej woli, przetwarzane będą w związku z zawarciem
i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,

• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony
w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony
w przepisach,

• przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,a także możliwość kontaktowania się z dostawcą w przyszłości,

• Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym
i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów powierzenia przetwarzaniazawartych na piśmie, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,

• dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a ich usunięcie nastąpi nie później niż 1 rok po zdarzeniu, które nastąpi później – zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określonego w przepisach lub zakończeniu okresu przedawnienia dochodzenia i obrony roszczeń określonego w przepisach; w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 f) RODO – usunięcie nastąpi bezzwłocznie po uwzględnieniu ewentualnego sprzeciwu,

• ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.

 

Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.